365bet官网最新网址-www.yabo2020.com

您现在的位置: 365bet官网最新网址 >> 商品价格 >> 铁合金
序号 时间 商品名称 最高价 最低价 最高价单位 最低价单位 用户
1 2013-07-03 72 SiFe 1350 1340 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
2 2013-07-03 75 SiFe 1380 1360 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
3 2013-07-03 78 MnFe 2100 2000 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
4 2013-07-03 75 MnFe 1460 1430 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
5 2013-07-03 6517 SiMnFe 1390 1380 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
6 2013-07-03 6014 SiMnFe 1230 1210 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
7 2013-05-08 72 SiFe 1370 1350 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
8 2013-05-08 75 SiFe 1410 1380 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
9 2013-05-08 78 MnFe 1940 1880 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
10 2013-05-08 75 MnFe 1480 1450 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
11 2013-05-08 6517 SiMnFe 1430 1410 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
12 2013-05-08 6014 SiMnFe 1230 1210 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
13 2013-04-24 6517 SiMnFe 1430 1410 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
14 2013-04-24 72 SiFe 1370 1350 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
15 2013-04-24 75 SiFe 1410 1380 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
16 2013-04-24 78 MnFe 1940 1880 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
17 2013-04-24 75 MnFe 1480 1450 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
18 2013-04-24 6014 SiMnFe 1230 1210 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
19 2013-04-10 78 MnFe 1980 1940 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
20 2013-04-10 75 MnFe 1500 1470 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
21 2013-04-10 6517 SiMnFe 1500 1480 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
22 2013-04-10 6014 SiMnFe 1250 1210 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
23 2013-04-10 72 SiFe 1440 1410 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB
24 2013-04-10 75 SiFe 1460 1430 美金/吨 FOB 美金/吨 FOB

365bet官网最新网址|www.yabo2020.com

XML 地图 | Sitemap 地图